กับคำถามที่ว่า ราชกิจจานุเบกษา คืออะไร  

ราชกิจจานุเบกษา นั้น นับว่าเป็นหนึ่งในหนังสือสำคัญของทางราชการ ที่ได้รวบรวมคำประกาศของทางราชการที่มีการออกเป็นรายสัปดาห์ โดยสำนักงานราชกิจจานุเบกษาสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำหรับลงประกาศเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบข้อบังคับ ตลอดจนประกาศของกระทรวงทบวงกรม รวมทั้งประกาศเกี่ยวกับการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทต่างๆ ด้วยนั้น เพราะเป็นหนึ่งในสิ่งที่มีความสำคัญมากสำหรับประชาชนชาวไทย และประชาชนทุกคนมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องรู้ถึงประกาศต่างๆ นั้นในทุกครั้งที่มีการแจ้งข่าวสาระสำคัญออกมา เพราะโดยรวมแล้ว ล้วนแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนทุกหมู่เหล่า จึงเป็นหนังสือที่มีความสำคัญเป็นที่สุดเลยทีเดียวก็ว่าได้  

 

ขยายความถึงเรื่อง ราชกิจจานุเบกษา ในข้อมูลเชิงลึกที่หลายคนยังไม่รู้ 

สำหรับ ราชกิจจานุเบกษา นั้น  หลายท่านที่ยังไม่เคยมีความรู้มาก่อน อาจจะเคยได้ยินแบบผิวเผินจากประกาศต่างๆ ที่มีการนำเสนอจากทางราชการ หรือจะมีการประกาศผ่านสื่อโทรทัศน์ และสื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด ซึ่งยังมีการแบ่งประเภทของ ราชกิจจานุเบกษา อย่างหลากหลายอีกด้วย ซึ่งเราจะขอนำเสนอให้ทุกท่านได้เข้าใจกันแบบชัดเจน และง่ายดาย โดยสามารถเริ่มต้นจาก

ประเภท ก   ฉบับกฤษฎีกา นั้น เป็นรูปแบบของการประกาศเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญ  พระราชกำหนดพระราชกฤษฎีกา   พระบรมราของการที่เป็นกฎระเบียบข้อบังคับ หรือคำสั่งของหน่วยงานทางองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่เป็นอนุบัญญัติ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการอนุมัติ หรือไม่อนุมัติ พระราชกำหนด และเรื่องที่สำคัญที่ประชาชนทั่วไปควรที่จะได้ทราบข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งคำพิพากษา ศาล ฎีกา แผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ตลอดจนคำพิพากษาของศาลปกครอง เป็นต้น จึงนับได้ว่าเป็นประเภทที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากเลยทีเดียว  

ประเภท ข ฉบับทะเบียนฐานันดร จะเป็นเรื่องราวของหมายกำหนดการ และข่าวในพระราชสำนัก โดยเป็นการประกาศเกี่ยวกับทางด้านการสถาปนา และถอดถอนสำนัก รายชื่อผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญรัชกาล หรือยศ ตลอดจนรายชื่อผู้ถูกเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หรือถอดยศ และผู้ที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หรือเหรียญตราต่างประเทศ รวมไปถึงหมายกำหนดในพระราชพิธีต่างๆ ตลอดจนข่าวในพระราชสำนักนั่นเอง  

ประเภท ค ฉบับทะเบียนการค้า    โดยเป็นการประกาศการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทจำกัดการเปลี่ยนแปลง และการเพิกถอนทางทะเบียนต่างๆ  โดยผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์ อันได้แก่  บุคคลธรรมดาเพียงคนเดียว (กิจการเจ้าของเพียงคนเดียว),   ห้างหุ้นส่วนสามัญ,   นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ, ที่มาตั้งสำนักงานสาขาภายในประเทศไทย,   ห้างหุ้นส่วนสามัญ, นิติบุคคล, ห้างหุ้นส่วนจำกัด,   บริษัทจำกัด, บริษัทมหาชนจำกัด,   โดยบุคคลตามต้องประกอบกิจการค้าซึ่งเป็นพาณิชยกิจตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กำหนดตาม กิจการค้าที่เป็นพาณิชยกิจที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์

ประเภท ง เป็นฉบับประกาศ และงานทั่วไป และเป็นเรื่องปกติอื่นนอกจากประเภท ค  ดังจะเห็นได้ว่าทางด้านของ ราชกิจจานุเบกษา นั้น เป็นหนังสือที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก และประชาชนทุกท่านควรจะมีการติดตามข่าวสารเรื่องราวดังกล่าวนี้ให้ชัดเจน และทั่วถึงที่สุดจึงจะเป็นการดี เพราะล้วนแล้วแต่เป็นข่าวสารที่มีความสำคัญต่อประชาชนทุกคนเป็นอย่างยิ่ง

 

 

ประวัติความเป็นมาของ ราชกิจจานุเบกษา ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่อยู่คู่เมืองไทยมาแสนนาน

ทุกท่านทราบหรือไม่ว่าคำที่ได้พบเป็นประจำอย่างอย่าง ราชกิจจานุเบกษา นั้น เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่ถูกนับว่าเป็นสิ่งพิมพ์รายสัปดาห์ที่มีอายุมากที่สุดของประเทศไทยเลยทีเดียวนั้น โดยประกาศต่างๆ นั้นล้วนแล้วแต่เป็นความสำคัญของทางราชการ โดยเนื้อหาต่างๆ นั้นมีข้อกฎหมายตลอดจนประวัติของบุคคลแม่นยำกว่าจดหมายเหตุ และบอกในเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันอย่างมีเหตุผล ซึ่งแน่นอนว่ามีจุดเริ่มต้นมายาวนานตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 เลยทีเดียว โดยในยุคนั้นถูกจับได้ว่าเป็นหนังสือลงประกาศในการใช้กฎหมาย และข่าวสารสำคัญต่างๆ ในบ้านเมือง จึงเริ่มจากตีพิมพ์ขึ้นในสมัยสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 เพื่อประกาศข่าวสารป้องกันความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของพสกนิกร ตลอดจนพระราชปรารภที่ปรากฏตามประกาศเรื่องออกหนังสือ ราชกิจจานุเบกษา ฉบับแรกในวันจันทร์เดือน 5 ขึ้น 1 ค่ำปีมะเมีย จุลศักราช 1219 ตรงกับวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ 2401 โดยหนังสือราชกิจจานุเบกษานั้นแน่นอนว่าเป็นภาษาสันสกฤตแปลว่าหนังสือเป็นที่พึ่งโดยราชกิจเป็นรูปพระมหามงกุฎ และฉัตรกรุณาสองข้างดวงใหญ่ดีในเส้นดำกับตัวหนังสือนำหน้าเป็นตัวอักษรตัวใหญ่ว่าราชกิจจานุเบกษาอยู่เบื้องบน โดยเป็นหนังสือที่ตีพิมพ์ในหนังสือบางกอกรีคอร์เดอร์ ของหมอบลัดเลย์    สถานที่แจ้งประกาศกฎหมายตลอดจนคำสั่งราชการให้ประชาชนได้ทราบกันอย่างทั่วถึง และมีการใช้ยาวนานจนถึงปัจจุบัน จึงถือว่าเป็นหนึ่งในสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีอายุยาวนานที่สุดเท่าที่เคยปรากฏมาเลยทีเดียว 

 

ความสำคัญเกี่ยวกับ ราชกิจจานุเบกษา

แน่นอนว่านับตั้งแต่มีการประกาศ ราชกิจจานุเบกษา มาตั้งแต่ครั้งแรกจนถึงปัจจุบันนั้น ทางด้านเนื้อหาที่มีการปรากฏในหนังสือเล่มดังกล่าวนั้น ได้มีการแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่นั่นก็คือ การบอกข้อราชการตลอดจนข่าวสารต่างๆ ประเภท 1 ส่วนอีกประเภทหนึ่งได้แก่การแจ้งความราชบัญญัติประกาศกฎหมายต่างๆ โดยมีลักษณะสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ไทยในแง่ของการเป็นบทบันทึกเหตุการณ์ต่างๆ ทั้งในพระราชสำนักตลอดจนการเมืองการปกครองตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ไปจนถึงเรื่องราวของการพัฒนาการทางภาษา และการพิมพ์  ความสำคัญทางเรื่องราวของราชกิจจานุเบกษานั้น ยังเป็นหนึ่งในเรื่องราวที่ใช้เป็นหลักฐานในกระบวนการตุลาการ และใช้เป็นหลักฐานในการอ้างอิงต่อเนื่องถึงหน่วยงานข้าราชการ เพราะมีสื่อสิ่งพิมพ์ตอนนี้มาถึงปัจจุบัน อาจกล่าวได้ว่าเป็นการเปรียบเทียบกับตำนานจดหมายเหตุ และพงศาวดารของไทยในยุคอดีตเลยก็ว่าได้ โดยหนังสือ ราชกิจจานุเบกษา นั้นก็จัดอยู่ในหนังสือประเภทเดียวกันในหนังสือบันทึกเหตุการณ์ย้อนอดีต แต่มีข้อมูลที่ละเอียด และมีความถูกต้องแม่นยำสูงกว่าเป็นอย่างมากนั่นเอง จึงเรียกว่าเป็นหนึ่งในหนังสือที่มีความสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งในประเทศของเราเลย   

 

ราชกิจจานุเบกษา กับสื่อสิ่งพิมพ์จนถึงยุค Social Media อย่างเต็มตัว 

อดีตที่มีการประกาศเรื่องราวต่างๆ ผ่าน ราชกิจจานุเบกษา ที่มีการจารึกผ่านหนังสือในรูปแบบต่างๆ มาอย่างช้านานจนในปัจจุบันนี้ ได้มีการพัฒนาเข้าสู่ในโลกของสื่อสิ่งพิมพ์อย่างโลกในปัจจุบันอย่างเป็นทางการ จึงสามารถทำให้ทุกท่านได้ค้นดูในพงศาวดารเรื่องราวต่างๆ ที่ย้อนอดีตไปไม่ว่าจะเป็น ราชกิจจานุเบกษา ที่ยาวนานเพียงใด และในช่วงยุคไหนก็สามารถที่จะสืบค้นได้ผ่านช่องทางของโลก Social Media กันแล้วนั้น จึงนับว่าเป็นหนึ่งในความทันสมัย พร้อมทั้งทุกท่านยังสามารถติดตามความเคลื่อนไหวในการอัปเดต ราชกิจจานุเบกษา ต่างๆ ในยุคปัจจุบัน ที่มีการกระจายข้อมูลต่างๆ ที่มีความชัดเจน และปราศจากความคลาดเคลื่อนผ่านโลกโซเชียลได้อย่างสะดวกรวดเร็วอีกด้วย เพราะในตอนนี้ต้องบอกแต่ว่าสื่อสังคมออนไลน์เป็นหนึ่งในสิ่งที่ทรงพลังที่สุด พร้อมกันนั้นยังสามารถทำให้ทุกคนได้รับข่าวสารที่ถูกต้องทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ทุกครั้งอย่างไม่มีพลาดนั่นเอง

 

บทสรุป  ราชกิจจานุเบกษา ความสำคัญของข่าวสารที่คนไทยต้องรู้ 

สำหรับเรื่องราวของ ราชกิจจานุเบกษา ทุกท่านก็คงจะทราบไปแล้วว่า เป็นหนึ่งในข่าวสารที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง และเกือบทุกเรื่องราวนั้นล้วนส่งผลต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศไทยกันเลยทีเดียว ดังนั้นจึงนับว่าเป็นหนึ่งในเรื่องราวข่าวสารที่คนไทยหลายท่านจะต้องไม่ควรที่จะพลาด และต้องทำความเข้าใจกับเรื่องราวที่มีการประกาศออกไปในทุกครั้งด้วยจึงจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด และแน่นอนว่าจะทำให้คุณได้เข้าสู่ผู้ที่มีความรู้ และติดตามความเคลื่อนไหวของโลกใบใหม่ใบนี้ได้อย่างชัดเจนมากกว่าใคร กันเลยทีเดียว 

 

ขอขอบคุณข้อมูล

https://th.wikipedia.org

https://www.bangkokbiznews.com/lifestyle/878787